Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας

Την 1η Μαρτίου 2017 η Επιτροπή εξέδωσε τη λευκή βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε μια σειρά εγγράφων προβληματισμού που καλύπτουν βασικά θέματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη.

Το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας είναι το τέταρτο της σειράς αυτής. Περιγράφει τις κύριες τάσεις και προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ασφάλειας και της άμυνάς μας, και στη βάση αυτή διατυπώνει επιλογές στο πλαίσιο τριών διαφορετικών σεναρίων για τη μετάβαση προς μια ένωση ασφάλειας και άμυνας. Μολονότι δεν αλληλοαποκλείονται, τα σενάρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας για την ΕΕ κατά την ανάληψη κοινής δράσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε μια πρωτοφανή περίοδο ειρήνης στην ήπειρό μας. Ωστόσο, η αυξανόμενη αστάθεια στις γειτονικές περιοχές της Ευρώπης, καθώς και οι παγκόσμιες και οι νέες αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια που οφείλονται σε οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες, συνεπάγονται σημαντικές προκλήσεις για την ασφάλειά μας. Οι πολίτες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ασφάλεια και τα βλέμματά τους στρέφονται προς την Ένωση αναζητώντας προστασία. Εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους, η ασφάλεια και η άμυνα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αυτό αναγνωρίστηκε στη διακήρυξη της Ρώμης, η οποία πρόβαλε ένα όραμα για μια ασφαλή και προστατευμένη Ένωση αποφασισμένη να ενισχύσει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα.

Τα πρώτα φιλόδοξα βήματα προς μια ένωση ασφάλειας και άμυνας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Το έγγραφο προβληματισμού συμπληρώνει τις εργασίες που βρίσκονται εν εξελίξει σχετικά με το πακέτο για την άμυνα το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2016 και συνίσταται στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την άμυνα και τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ. Τα τρία αυτά δομικά στοιχεία μετατρέπονται αυτή τη στιγμή σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις: μεταρρυθμίζουμε τις δομές της κοινής μας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αναπτύσσουμε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητες και μέσα, εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και ενισχύουμε τις εταιρικές μας σχέσεις με χώρες εταίρους και οργανισμούς εταίρους όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ. Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να αναλάβει η Ένωση μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, είναι καιρός να εξετάσουμε τις συγκεκριμένες φιλοδοξίες όσον αφορά τον μελλοντικό ρόλο της Ένωσης στην ασφάλεια και την άμυνα. Το παρόν έγγραφο προβληματισμού είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη συζήτηση που θα συνεχιστεί στα 27 κράτη μέλη.

Το διακύβευμα για την Ευρώπη και τους πολίτες μας είναι πολύ σημαντικό. Αποτελεί δική μας ευθύνη να υλοποιήσουμε την υπόσχεση της ειρήνης προς όφελος της γενιάς μας και των μελλοντικών γενεών.

7 Ιουνίου 2017

 «Σε αυτή την εποχή αλλαγών και έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών μας, δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για να υλοποιήσουμε:

[…] μια Ένωση έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει για τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας· μια Ένωση που θα δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα, σε συνεργασία, επίσης, και συμπληρωματικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις νομικές δεσμεύσεις […].»

Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017

«Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να καταστήσουμε την Ευρώπη ισχυρότερη όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Ναι, η Ευρώπη είναι κυρίως “ήπια δύναμη”. Αλλά ακόμη και οι ισχυρότερες ήπιες δυνάμεις δεν μπορούν να τα καταφέρουν μακροπρόθεσμα χωρίς να διαθέτουν ορισμένες, τουλάχιστον, ολοκληρωμένες αμυντικές ικανότητες.»

Jean-Claude Juncker Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή, 15 Ιουλίου 2014

Ερωτηματολόγιο

Close