Ευρώπη - η κοινή μας αναζήτηση

Ευρώπη – η κοινή μας αναζήτηση

Εμβάθυνση της ΕΕ και της Ευρωζώνης
Αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών ελλειμμάτων του ευρώ, που αναδείχθηκαν από την κρίση, στο πλαίσιο της επιδίωξης για εμβάθυνση της ΕΕ, με προτεραιότητα στην εμβάθυνση της ΟΝΕ. Εμβληματική στο πεδίο αυτό υπήρξε η προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης. Η Ελληνική Προεδρία ολοκλήρωσε πολιτικά τον Κανονισμό για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRM). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη Διακυβερνητική Συμφωνία για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF), αποτελούν ένα καταλυτικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελληνική Προεδρία ολοκλήρωσε έναν σημαντικό αριθμό φακέλων στον τομέα της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και διαφάνειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της υπευθυνότητας και νηφαλιότητας των εμπλεκομένων σε αυτό, καθώς και στην θωράκιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών επενδυτών και των καταναλωτών.

Ανάπτυξη – Απασχόληση – Συνοχή
Ανάσχεση της ύφεσης και αντιμετώπιση της ανεργίας, που έπληξαν επικίνδυνα την κοινωνική συνοχή, μέσω της προώθησης και ολοκλήρωσης εκείνων των δράσεων και νομοθετημάτων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Οι καρποί της προσπάθειάς μας αυτής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: (i) την ομόφωνη έγκριση του νομοθετικού πακέτου ιδίων πόρων, το οποίο θα διασφαλίσει την έγκαιρη και σταθερή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, (ii) την συμφωνία για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, γεγονός που διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης, (iii) την υιοθέτηση νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Πρώτης και Δεύτερης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των κοινών στόχων της Ένωσης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων αλλά και διασφαλίσεων στους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, επετεύχθη συμφωνία επί της Απόφασης για συμμετοχή της ΕΕ στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, γεγονός που θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική δυνατότητα του Ταμείου, με απώτερο στόχο την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. Σημαντικοί φάκελοι ολοκληρώθηκαν και στο πεδίο των επενδύσεων, όπως το πακέτο επενδύσεων στην καινοτομία, το οποίο εισάγει μια νέα γενιά συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την εκπόνηση μακροπρόθεσμων και μεγάλης κλίμακας έργων καινοτομίας και το οποίο αναμένεται να αναζωογονήσει την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας της Ένωσης. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των υποδομών, υιοθετήθηκαν δύο πολύ σημαντικές Οδηγίες για την μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

Μετανάστευση – Σύνορα – Κινητικότητα
Αναδείξαμε την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε ευρωπαϊκό ζήτημα ασφαλείας για το σύνολο της Ευρώπης.
Στο πεδίο της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, το οποίο παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις όχι μόνο για το Νότο, αλλά και για όλη την Ε.Ε., κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας υπήρξαν οι εξής εξελίξεις: (α) αναθεωρήθηκε η λίστα των χωρών, για τους υπηκόους των οποίων υπάρχει υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να εισέλθουν στην Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό, επιτράπηκε σε πολίτες περίπου 20 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Μολδαβίας, να ταξιδέψουν στην Ε.Ε. χωρίς θεώρηση. Σημαντικό επίτευγμα ήταν (β) η Οδηγία για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων και (γ) ο Κανονισμός για τη FRONTEX.
Η κορυφαία επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα αυτό ήταν η διαμόρφωση του κειμένου, που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να χρησιμεύσει ως η βάση για τις προτάσεις του Προέδρου του Ευρ. Συμβουλίου για τον καθορισμό των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Post-Stockholm). Το νέο κείμενο επανατοποθετεί στο επίκεντρο την αρχή της αλληλεγγύης και την εξειδικεύει πρακτικά στους τομείς του ασύλου, της διαχείρισης συνόρων και μεταναστευτικών ροών. Εντάσσει, επίσης, την μετανάστευση στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, διασυνδέοντάς την με την αναπτυξιακή συνεργασία και την συνεργασία με τρίτες χώρες. Εισάγει την αρχή της θετικής αιρεσιμότητας στην συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες, ενώ περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών επιστροφής, σε συνδυασμό με την πολιτική θεωρήσεων και επανεισδοχής. Η εξέλιξη αυτή είναι κομβικής σημασίας για τον τρόπο θεώρησης και αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Αποδεικνύει ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν αποτελεί πρόβλημα των χωρών του νότου της Ευρώπης και μόνο, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα ασφάλειας συνόρων με επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κρατών.

Θαλάσσιες Πολιτικές – Οριζόντια Θεματική
Με την οριζόντια θεματική η Ελληνική προεδρία είχε στόχο τον επανακαθορισμό και την επανέναρξη των Θαλασσίων πολιτικών της ΕΕ, με κάλυψη όλων των πτυχών τους, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών, ενεργειακών και εκείνων της ασφάλειας. Βασικό επίτευγμα στον τομέα αυτό αποτελεί η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Ιουνίου 2014, η οποία χαιρετίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ίδιου μήνα. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη, διατομεακή στρατηγική με σκοπό την καλύτερη προστασία της ασφάλειας και την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων κ-μ και ΕΕ στην Θάλασσα. Η Στρατηγική αποδεικνύει ότι όταν υφίσταται πολιτική βούληση, είναι δυνατή η παράκαμψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της μοναδικής ικανότητας της Ένωσης να συνθέτει απόψεις, πολιτικές και μέσα, ώστε να προάγει καλύτερα την ασφάλεια και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Ο κοινοτικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο για την εφαρμογή και ανάπτυξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την επταετία (2014-2020), το οποίο, κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Φεβρουάριος 2013) και εγκρίθηκε από  το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Νοέμβριος 2013), προβλέπει οροφή 959 δισ. ευρώ για τις δεσμεύσεις και σε 908 δισ. ευρώ για τις πληρωμές.  Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, αν και αντιπροσωπεύει μείωση των δεσμεύσεων κατά 3.5 % και των πληρωμών κατά 3.7 % σε σύγκριση με το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-13, συνιστά συμβιβασμό, λαμβανομένων υπ’ όψη των σημαντικά διισταμένων συμφερόντων των διαφόρων κρατών-μελών. Τα εγκριθέντα ποσά είναι μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-13, με συνέπεια να υφίστανται ανάλογες περικοπές και οι απολαβές της Ελλάδας.

Κατά την διαπραγματευτική διαδικασία, η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο υποστήριξε την αύξηση του προϋπολογισμού, υπήρξε καθοριστική τουλάχιστον ως προς τη βελτίωση της εκτέλεσης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, μέσω της ενσωμάτωσης νέων διατάξεων που σχετίζονται με την αναθεώρηση του πλαισίου αυτού, καθώς και με την έμφαση στην ευελιξία, στην ενότητα, στην  διαφάνεια και στην ανάληψη περαιτέρω δεσμεύσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών (Απρίλιο 2015) και έλαβε τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Η αναθεώρηση αυτή, αποτρέπει την απώλεια πόρων, ήτοι επιτρέπει τη μεταφορά 21,1 δισ.ευρώ αχρησιμοποίητων πιστώσεων για ορισμένα ταμεία από το 2014 στα επόμενα έτη.  Το ποσό των 16.5 δισ. ευρώ μπορεί να μεταφερθεί στο 2015, 4.5 δισ. ευρώ στο 2016 και τα υπόλοιπα 0.1 δισ. ευρώ στο 2017. Τα κεφάλαια αυτά θα  αναδιανεμηθούν σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, από το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας και το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης.

Η Ελλάδα, υποστηρίζει το ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού και απολύτως απαραίτητου κοινού εργαλείου πολιτικής για την σύγκλιση των οικονομιών, αλλά και την υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.  Στην κατεύθυνση αυτή, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, οφείλει κατά πρώτο λόγο να είναι επενδυτικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο για τον συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ανάπτυξης, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εν μέσω ρευστού οικονομικού κλίματος, η Ελλάδα, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, στηρίζει την ενίσχυση της χρηματοδότησης τόσο για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών όσο και για έρευνα και ανάπτυξη, περιβαλλοντικές δράσεις και ενεργειακή επάρκεια. Παράλληλα όμως επιθυμεί τη διατήρηση στα υφιστάμενα επίπεδα, αν όχι την αύξηση, της χρηματοδότησης των παραδοσιακών κοινοτικών πολιτικών, όπως η ΚΑΠ και η Συνοχή, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η Ελλάδα υποστηρίζει τον περιφερειακό χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής, η οποία θα πρέπει να αφορά όλες τις περιοχές από όλα τα κράτη μέλη, και την εξασφάλιση ικανοποιητικής χρηματοδότησης για τις Περιφέρειες που προβλέπεται ότι θα εξέλθουν βαθμιαία από τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις της προηγούμενης χρηματοδοτικής περιόδου. Επιπλέον, η χώρα μας αποδίδει μεγάλη σημασία στην έννοια της εδαφικής συνοχής, δεδομένης της συνάφειάς της με την πάγια ελληνική επιδίωξη για την αντιμετώπιση, στο επίπεδο της ΕΕ, των εγγενών προβλημάτων που συνδέονται με τα νησιά και τη νησιωτικότητα.

Στον τομέα των εσόδων του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, η Ελλάδα, αποδίδει εξέχουσα σημασία στην αναμόρφωση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να σέβεται το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης. Η ΕΕ χρειάζεται ένα σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και δίκαιων Ιδίων Πόρων. Η δε θέσπιση νέων Ιδίων Πόρων θα μειώσει στο ελάχιστο το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια, την επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών-μελών.  Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 συγκροτήθηκε Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, της οποίας αποστολή είναι η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος Ιδίων Πόρων της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020.

Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει έκθεση για την εν γένει λειτουργία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση που θα επικρατεί τότε στην ΕΕ και τα τελευταία μακροοικονομικά στατιστικά στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή, αναμένεται να σηματοδοτήσει την αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων για την  Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ μετά το 2020, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή εντός του 2018 η οποία βρίσκετε σε στάδιο διαπραγμάτευσης από τα κράτη μέλη.

(Πηγή: www.mfa.gr )

Close